PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Jak zostać instruktorem płetwonurkowania KDP CMAS?

Spis treści

Jaki jest pierwszy stopień instruktorski w CMAS?

Pierwszym stopniem instruktorskim CMAS jest stopień M1.

  • Instruktor M1 posiada uprawnienia do szkolenia i nadawania stopni podstawowych płetwonurka oznaczony w naszej organizacji, jako jedna gwiazdka i symbol P1.
  • Dodatkowo w ramach kursu instruktorskiego otrzymasz prawo do szkolenia w sześciu specjalizacjach nurkowych tj.:
   • Nurkowanie nocne,
   • Nawigacja podwodna,
   • Płetwonurek eksplorator,
   • Płetwonurek poszukiwacz wydobywca
   • Płetwonurek w zestawie butlowym
   • Płetwonurek młodzieżowy

Kto może zostać instruktorem płetwonurkowania KDP/CMAS?

Instruktorem KDP/ CMAS może zostać osoba pełnoletnia, która posiada stopień płetwonurka KDP/CMAS P3 (***) oraz posiada wymagane specjalizacje i kursy nurkowe oraz ważne badania lekarskie. Szczegóły dotyczące wymagań znajdują się na karcie zgłoszenia.

Czy mając przeszkolenie w innej organizacji nurkowej mogę zostać instruktorem KDP/CMAS?

Tak, możesz. Musisz posiadać stopień nurkowy w swojej organizacji nurkowej równoważny stopniu P3 KDP/CMAS oraz przeszkolenie z zakresu dodatkowych, wymaganych specjalizacji nurkowych. Przykładowe stopnie innych organizacji, po uzyskaniu których możesz przystąpić do kursu instruktora M1 KDP/CMAS:
 • PADI – Divemaster
 • SSI – Divemaster
 • NAUI – Divemaster
 • TDI/SDI – Divemaster
 • IANTD – Divemaster

Jakie muszę posiadać dodatkowe specjalizacje nurkowe?

Chcąc zostać instruktorem KDP/CMAS musisz przejść przeszkolenie i uzyskać następujące specjalizacje nurkowe:

 • Nurkowanie w nocy,
 • Nawigacja podwodna,
 • Suche skafandry,
 • Płetwonurek eksplorator
 • Płetwonurek nitroksowy (PN1),
 • Nurkowanie w zestawie butlowym,
 • Jeden z poniższych kursów (do wyboru)
  • Patofizjologia nurkowania (KOMH)
  • Patofizjologia nurkowania (Lekarze klubowi)
  • Kurs KPP
  • Kurs DAN BLS i DAN OFA

Czy wszystkie wymagane specjalizacje nurkowe muszę uzyskać w KDP/CMAS?

Nasza federacja uznaje wszystkie specjalizacje uzyskane w innych rozpoznawalnych organizacjach nurkowych

Czy muszę posiadać specjalizację - nurkowanie w zestawie butlowym - jeżeli posiadam inne przeszkolenie, w którego zakresie jest konieczność używania takiego zestawu?

Jeżeli posiadasz uprawnienia do nurkowań technicznych z wykorzystaniem mieszanin helowych lub przeszkolenie nitroksowe zaawansowane to nie musisz mieć odrębnej specjalizacji z zakresu nurkowania w zestawie butlowym. 

Gdzie i kiedy mogę zrobić specjalizację nurkowanie w zestawie butlowym?

Przede wszystkim zapytaj swojego instruktora czy może cię przeszkolić i nadać ci uprawnienia w tej specjalizacji. Jeżeli masz trudność ze znalezieniem odpowiedniego kursu to skontaktuj się z wiceprzewodniczącym ds. szkolenia KDP/CMAS a on Ci wskaże najlepsze rozwiązanie.

Czy wszystkie wymagania wstępne muszę spełniać przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego?

Aby przystąpić do kursu szkoleniowego na instruktora KDP/CMAS M1 musisz spełniać wszystkie wymagania wstępne. Chcemy aby osoba przystępująca do kursu M1 mogła wyjechać ze stopniem na koniec obozu szkoleniowego.

Co się stanie, jeżeli niezupełnie wymaganych szkoleń w tym samym roku kalendarzowym?

Będziesz musiał rozpocząć szkolenie na instruktora KDP/CMAS od początku.

W jaki sposób mogę się zapisać na kurs instruktora KDP/CMAS?

Zgłoszenia na kurs instruktora KDP/CMAS M1 dokonuje się pisemnie. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.cmas.pl, wypełnić go i przesłać pocztą lub drogą elektroniczną do naszego biura. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą wiceprzewodniczący KDP/CMAS ds. szkolenia i będzie dalej instruował Cię co należy zrobić.

Jakie muszę posiadać dokumenty przyjeżdżając na kurs instruktora nurkowania KDP/CMAS?

Uczestnik kursu musi przedstawić oryginały wszystkich dokumentów wstępnych:

  • certyfikat poświadczający posiadanie stopnia płetwonurka P3 CMAS lub równorzędny innych organizacji nurkowych,
  • certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu,
  • certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – nurkowanie w suchym skafandrze,
  • certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – nurkowanie w zestawie butlowym (lub certyfikat zaawansowanego nitroksu lub certyfikat trimiksowy),
  • certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – nurkowanie w nocy,
  • certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – nawigacja podwodna,
  • certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – płetwonurek eksplorator
  • certyfikat/dyplom ukończenia jednego z poniższych kursów (do wyboru)
 • Patofizjologia nurkowania (KOMH)
 • Patofizjologia nurkowania (Lekarze klubowi)
 • Kurs KPP
 • Kurs DAN BLS i DAN OFA
 • Lekarz medycyny
 • Ratownik medyczny
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Płetwonurka i ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW) na czas trwania kursu,
  • ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do płetwonurkowania,
  • ważną książeczkę nurkową,
  • 180 nurkowań w tym 50 po uzyskaniu stopnia P3,
  • oryginał lub poświadczoną kserokopię świadectwa średniego lub wyższego wykształcenia

Jak przebiega szkolenie na instruktora KDP/CMAS?

Kurs składa się z dwóch etapów realizowanych podczas jednego kursu.

I etap

Szkolenie podstawowe trwające 9 dni. Podczas tego etapu zdobywasz umiejętność przekazywania wiedzy z zakresu nurkowań rekreacyjnych czego efektem końcowym jest umiejętność bezpiecznego i skutecznego nauczania osób dorosłych i młodzieży z zakresu nurkowania rekreacyjnego.

Ten etap kursu jest realizowany poprzez:

 • naukę i ćwiczenia praktyczne z zakresu realizacji zajęć teoretycznych podczas których otrzymujesz wiedzę zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego,
 • naukę i ćwiczenia z zakresu realizacji zajęć praktycznych, na których otrzymujesz wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego,
 • poszerzenie wiedzy o nurkowaniu tak by instruktor zachęcał do rozwoju początkujących płetwonurków oraz prezentował wysoki poziom wiedzy, jako autorytet nie tylko formalny ale również materialny,
 • poprzez realizację zajęć z ratownictwa, jako element bezpieczeństwa w środowisku wodnym,
 • poprzez realizację programu sprawnościowo – dydaktycznego,
 • I etap kończy się egzaminem teoretycznym dziewiątego dnia,
 • egzamin składa się z 30 pytań testowych i 4 pytań opisowych,
 • część szkolenia praktycznego oceniana jest na bieżąco Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego jest zaliczenie wszystkich zadań praktycznych postawionych przed kursantem.


II etap

Szkolenie specjalistyczne trwające 4 dni. Obejmuje ono szkolenie na poziomie instruktorskim z następujących specjalizacji:

 • Nurkowanie nocne,
 • Nawigacja podwodna,
 • Płetwonurek eksplorator,
 • Płetwonurek w zestawie butlowym,
 • Płetwonurek eksplorator-wydobywca,
 • Płetwonurek młodzieżowy.

Szkolenie będzie realizowane poprzez przekazanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania z wymienionych specjalizacji oraz omówienie materiałów dydaktycznych udostępnionych instruktorom.

Jakie otrzymam uprawnienia po ukończeniu kursu?

Instruktor M1 ma prawo do:

  • samodzielnego szkolenia i nadawania stopnia podstawowego – płetwonurka P1 KDP/CMAS,
  • udział w szkoleniu na stopień P2 i P3 bez uprawnień do nadawania stopnia (kierujący kursem musi być instruktor z uprawnieniami M2 lub M3),
  • uprawnienia do samodzielnego prowadzenia szkolenia i nadawania następujących specjalizacji nurkowych:
   • Nurkowanie nocne,
   • Nawigacja podwodna,
   • Płetwonurek eksplorator,
   • Płetwonurek w zestawie butlowym,
   • Płetwonurek eksplorator-wydobywca,
   • Płetwonurek młodzieżowy.

Jaki jest dalszy rozwój instruktora CMAS?

Twoja ścieżka rozwoju może oczywiście być dalej kontynuowana. Jako instruktor M1 możesz rozwijać się poprzez rozszerzanie zakresu nadawania uprawnień ze specjalizacji nurkowych. Możesz również poszerzyć swoje uprawnienia o stopień instruktora M2, dzięki któremu będziesz szkolił i nadawał stopnie P2 i P3.

Jak uzyskać uprawnienia do szkolenia na różne specjalizacje nurkowe?

Analogicznie jak do kursu instruktorskiego M1 musisz pisemnie zgłosić chęć wzięcia udziału w instruktorskich szkoleniach specjalistycznych. Zgłoszenia możesz dokonać pobierając formularz zgłoszeniowy i przesyłając wypełniony do naszego biura. Na krótkich specjalistycznych kursach instruktorskich do możesz uzyskać prawo do prowadzenia szkoleń z wielu specjalizacji. Najlepiej spojrzeć na schemat szkolenia – wszystkie specjalizacje są tam umieszczone. Są to m.in. uprawnienia

 • Płetwonurka nitroksowego,
 • Nurkowania wrakowo – morskiego,
 • Nurkowania w suchym skafandrze,
 • Nurkowania pod lodem,
 • Nurkowania jaskiniowego,
 • Przygotowania mieszanin oddechowych,
 • Nurkowania z wykorzystaniem skuterów podwodnych,
 • Płetwonurka fotografa,
 • Płetwonurka archeologa.

Jak zostać instruktorem M2?

Aby zostać instruktorem M2 musisz spełnić następujące wymagania:

 • posiadając stopień instruktora M1 co najmniej jeden rok,
 • posiadać uprawnienia instruktorskie z zakresu specjalizacji: przeszkolić 30 osób na różne stopnie i specjalizacje nurkowe (min 10 na P1) oraz posiadać udokumentowany udział w szkoleniu na stopnie P2 i P3.
  • Nurkowanie nocne,
  • Nawigacja podwodna,
  • Płetwonurek eksplorator,
  • Nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu,
  • Nurkowanie w suchym skafandrze,
  • Nurkowanie w zestawie butlowym,

Jak wygląda kurs szkoleniowy na instruktora M2?

Kurs realizowany jest w ramach 7 dniowego szkolenia na wodach otwartych. Założeniem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu:

 • specyfiki szkoleń w zakresie dużych głębokości,
 • bezpieczeństwa prowadzenia zajęć,
 • organizacji szkoleń wielopoziomowych.

Podczas szkolenia prowadzisz pod nadzorem instruktora M3 szkolenie na stopnie nurkowe aktualnie szkolone w centrum nurkowym.

Jakie będę miał uprawnienia kończąc kurs na stopień instruktora M2?

Ten stopień uprawnia cię do nauczania i nadawania samodzielnie wszystkich stopni rekreacyjnych CMAS tj. stopnia P1, P2 i P3.

Jak mogę się dalej rozwijać?

Po uzyskaniu stopnia M2 możesz poszerzyć swój zakres uprawnień z zakresu następujących specjalizacji instruktorskich:

 • Zaawansowanego płetwonurka nitroksowego,
 • Nurkowań w obiegach zamkniętych
 • Zaawansowanego nurkowania jaskiniowego,
 • Zaawansowanego wykorzystania skuterów podwodnych.
 • Nurkowań trimiksowych

Kiedy mogę zostać instruktorem nurkowania technicznego w CMAS?

Jako Instruktor M2 możesz również specjalizować się w szkoleniu z zakresu nurkowania technicznego. Pion techniczny w KDP CMAS to szereg specjalistycznych kursów rozszerzających możliwości płetwonurka do wykorzystywania mieszanin oddechowych i nurkowania w zakresie większych głębokości:

W pionie technicznym możesz zostać instruktorem:

 • Zaawansowanego wykorzystania nitroksu,
 • Nurkowania z wykorzystaniem trymiksu,
 • Zaawansowanego nurkowania z wykorzystaniem trymiksu,
 • Nurkowania jaskiniowego,
 • Zaawansowanego nurkowania jaskiniowego,
 • Nurkowania na aparatach o obiegu półzamkniętym,
 • Nurkowania na aparatach o obiegu zamkniętym.

Co to jest stopień instruktora M3 i jakie ma uprawnienia?

Jest to najwyższy stopień wtajemniczenia instruktorskiego. Stopień instruktora M3 uprawnia do szkolenia i nadawania stopni instruktorskich.

Jak mogę przystąpić do szkolenia na stopień instruktora M3?

Zgłoszenie na kurs instruktora KDP/CMAS M3 dokonuje się pisemnie. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.cmas.pl, wypełnić go i przesłać pocztą lub drogą elektroniczną do naszego biura. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z tobą wiceprzewodniczący KDP/CMAS ds. szkolenia i będzie dalej instruował cię, co należy zrobić.

Jakie muszę spełnić wymogi by przystąpić do kursu instruktora M3?

Musisz udokumentować kierowanie kursami P3, w trakcie których wykształcono 10 x P3. Podpisać umowę z KDP/CMAS o działaniu w jednej organizacji. Uzyskać dopuszczenie do kursu przez KDP/CMAS.

Jak przebiega szkolenie na instruktora M3?

Proces kształcenia polega na odbyciu 2 stażów na centralnych obozach szkoleniowych KDP/CMAS. Jeden staż realizowany jest na kursie centralnym instruktora M1 a drugi na kursie centralnym instruktora M2. Podczas obu staży musisz uzyskać pozytywną opinię.

Dodatkowo należy napisać i obronić pracę dyplomową na uzgodniony temat w ciągu 2 lat od akceptacji zgłoszenia na M3 na temat ustalany w porozumieniu z KDP.

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty