PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Statut SLK

STATUT Stowarzyszenia Lekarzy Klubowych
Komisji Działalności Podwodnej
ZG PTTK


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1Stowarzyszenie Lekarzy Klubowych Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawnš. § 2Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. § 3Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj, zaś siedzibą władz naczelnych mieści się w Warszawie. § 4Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. § 5Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz profilaktyki i bezpieczeństwa nurkowania w klubach zrzeszonych i afiliowanych przy Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK. § 7Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności praktycznej na temat fizjologii nurkowania w środowisku nurkowym, a zwłaszcza wśród instruktorów i lekarzy klubowych. § 8Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 91. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspieraj±cym Stowarzyszenie.
§ 10Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających.
§ 111. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 121. Członek zwyczajny ma prawo do :
a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b/ zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c/ zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
a/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. § 131. Członek wspierający , z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. b, c.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2.
§ 141. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 15Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są :
a/ Walne Zebranie Członków,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna. § 161. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków chyba, że statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane s± w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 17W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. Walne Zebranie Członków

§ 181. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§ 191. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 czerwca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na okres 4 lat spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnych uzasadnionych przypadkach :
a/ Zarząd,
b/ Komisja Rewizyjna,
c/ 15 członków Stowarzyszenia.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 20Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności :
1. uchwalenia statutu i jego zmian,
2. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 211. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania pisemnego żądania, o którym mowa wyżej.


Zarząd

§ 221. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków : przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są : przewodniczący i jego zastępcy.
4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
5. Zasad działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 23Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :
a/ Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b/ Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
c/ Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d/ podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających 10 tys. złotych.
e/ Zwoływanie Walnego Zebrania,
f/ Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
g/ Składanie Sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
h/ Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.


Komisja Rewizyjna

§ 241. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. § 25Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. § 261. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. § 28Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
1. Składki członkowskie,
2. Darowizny, zapisy, spadki,
3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4. Dotacje,
5. Inne. § 29Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka. Wysokość składek określa Zarząd. § 30Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 311. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy.

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty